Header zelfbeoordelingsformulier cultuurbegeleider

 

Van coördinator naar deskundige
Ben je Interne Cultuur Coördinator (ICC-er) en heb je behoefte aan meer coachingsvaardigheden en meer inhoudelijke kennis op het gebied van cultuuronderwijs? In de post hbo-opleiding cultuurbegeleider leer je hoe je (op maat) verschillende theoretische kaders van cultuureducatie met elkaar kunt verbinden en hoe je je team kunt begeleiden bij het implementeren van cultuureducatiebeleid.

Post-hbo-opleiding cultuurbegeleider
Veel basisscholen hebben een Interne Cultuur Coördinator (ICC) die het interne en externe cultuuraanbod coördineert. Uit onderzoek blijkt dat deze ICC-ers in de werkpraktijk een aantal knelpunten ondervinden. Verdere professionalisering van de Cultuur Coördinator draagt bij aan het oplossen van deze knelpunten en de  optimalisering van cultuureducatie op school.

De opleiding
De post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider is een praktische opleiding die theorie koppelt aan de praktijk. Na de opleiding zijn deelnemers in staat om zorg te dragen voor implementatie van cultuuronderwijs op hun school, samen met de directie en het team. Deelnemers krijgen inhoudelijke kennis, kunnen een veranderplan voor de leerlijn cultuureducatie ontwikkelen en uitvoeren en collega’s hierbij begeleiden. De school krijgt hierdoor een gespecialiseerde leerkracht, die in staat is cultuur in het hart van het onderwijs te brengen en het team hierin mee te nemen en te ondersteunen.

Programma
De onderstaande modules zijn verdeeld over 2 studiejaren.

Module 1 Inhoud en samenhang cultuuronderwijs:

 1. Cultuureducatie: actualiteiten, begrippen en theorieën.
 2. Ontwikkeling van creativiteit en reflectievaardigheden.
 3. Cultuur als doel en middel: verbindingen tussen Kunstzinnige Oriëntatie en andere leergebieden.
 4. Kwaliteit van cultuuronderwijs en beoordeling van extern aanbod.

Module 2 Beleid, omgeving en randvoorwaarden:

 1. Financiering van cultuureducatie.
 2. Het bereiken van veranderingen in school.
 3. Het bereiken van doelen en intern en extern samenwerken.

Module 3 Update van de inhoudelijke kennis van kunst-, erfgoed- en media-educatie:

 1. Bijdrage van dans, muziek, literatuur, drama, beeldend, audiovisueel, media-educatie en erfgoededucatie aan de culturele ontwikkeling van kinderen.
 2. Verbinding tussen deze disciplines onderling en overige vakken.
 3. Bestaande leerlijnen en methodes, samenwerkingspartners, inspiratie.

Module 4 Ontwikkelen van leerlijnen:

 1. Culturele ontwikkelingsfases van leerlingen.
 2. Ontwikkelen van leerlijnen cultuur- educatie.
 3. Beoordelen van opbrengsten van cultuureducatie.

Module 5 Implementatie en coaching van collega’s:

 1. Draagvlak, taakverdeling en implementatie van cultuureducatie.
 2. Begeleiding en coaching van collega’s.

Meesterproef: Het doen van een praktijkonderzoek op de school:

 1. Onderzoek vaardigheden, -typen en -methodieken.
 2. Begeleiding in opzet en uitvoering van praktijkonderzoek op school.

Studiebelasting
De totale studiebelasting bedraagt 230 uur, inclusief 50 uur contacttijd.

Docenten
De opleiding wordt gecoördineerd en aangeboden door het Marnix Opleidingscentrum, onderdeel van de Marnixacademie in Utrecht, in samenwerking met de MoccaAcademie en KunstCentraal uit de provincie Utrecht. De vaste docenten geven allen les bij deze instellingen. Daarnaast krijgt u les van gastdocenten met specifieke expertise.

Petra van der Veer-Borneman
Opleidingsdocent cultuureducatie en drama bij de Marnix Academie. Tevens studieleider van de post-hbo-opleiding Specialist Brede School

Bert van Velthooven
Docent en adviseur bij het Marnix Onderwijs Centrum. Expertise ligt vooral bij de onderwerpen systeemdenken, passend onderwijs en inclusief onderwijs.

Jos Bol
Projectleider en adviseur bij Kunst Centraal. Opleider van ICC-ers en expert op het gebied van creativiteitsontwikkeling, cultuur en cognitie.

Ben Hekkema
Coördinator van de MoccaAcademie. Zijn expertise ligt onder andere op het gebied van fondsenwerving, cultureel onderneme,n cultuureducatie beleid en danseducatie.

Voor wie?
De opleiding is bestemd voor Interne Cultuur Coördinatoren in het basisonderwijs, die de basiscursus tot Intern Cultuur Coördinator hebben gevolgd en beschikken over een ICC certificaat.

Kosten & subsidiemogelijkheden
De opleiding kost €2975, inclusief administratie- en materiaalkosten, diploma en inschrijving in het Abituriëntenregister, excl. aan te schaffen literatuur, ca. €150,–.

Voor deze opleiding kun je gebruik maken van de Amsterdamse Lerarenbeurs. Deelnemers die in 2016 starten kunnen bovendien profiteren van €1400 korting (!) via de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Download hier het subsidieaanvraagformulier.

Als tegemoetkoming in de kosten die de deelnemer maakt voor reis en verblijf ontvangt elke Amsterdamse deelnemer €35 vacatiegeld per bijgewoonde lesdag voor de lessen in de eerste drie modules.

Bijeenkomsten, data, tijdvak en locatie
Kom naar één van de twee informatiebijeenkomsten waarin we het programma toelichten, vragen beantwoorden en waar je de docenten en de toekomstige deelnemers kunt ontmoeten:

 • Dinsdag 13 september 2016 19.30-21.00 Marnix Academie
 • Maandag 26 september 2016 19.30-21.00 Amsterdam Mocca

Intakegesprekken vinden plaats in oktober 2016.

De start start november 2016. De opleiding bestaat uit elf bijeenkomsten van vier uur (10.00-14.15 uur) en drie bijeenkomsten van acht uur (09.00-17.00uur), een intake-gesprek, een voortgangs- en eindassessment.

fonds voor cultuurparticipatie